Dostępność cyfrowa

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy Wspólna Pasja ul. Bażancia 40, 44-240 Żory zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wspolnapasja.org .
Data publikacji strony internetowej: 31.03.2010 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.08.2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 22 wrzesień 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alan Klinger – Zastępca Dyrektora ds. usług i administracji, email a.klinger@wspolnapasja.org Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324358004 wew. 37 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej:  Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki ZAZ ZP-U Wspólna Pasja położone przy:
  – ul. Bażanciej 40, 44-240 Żory (siedziba główna)
  – ul. Szeptyckiego 14/1, 44-240 Żory
  – ul. Biskupa 38-40, 44-240 Żory
  w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne oraz są miejscem prowadzonej działalności nie posiadają barier architektonicznych za wyjątkiem pomieszczenia administracji – działu technicznego mieszczącego się na 1 piętrze budynku głównego przy ul. Bażanciej 40 w Żorach i są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.
 2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych.
 3. Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w ww. budynkach są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach centrali jest zapewniona w sposób głosowy – portier.
 5. Osoby korzystające z pomocy psa asystenta na czas pobytu w budynkach będą miały wyznaczonego asystenta z pośród Personelu zakładu.
 6. W pobliżu wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych w przypadku budynku głównego przy ul. Bażanciej 40 w Żorach możliwy jest wjazd na teren zakładu z możliwością pozostawienia pojazdu osobowego.
 7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
Scroll to Top
Skip to content